Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

siedziba Wydziału mieści się przy ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut,
budynek C, II piętro, pokoje nr 50, 51 oraz 47 
tel/fax 017 225 69 80, e-mail oswiata@powiat-lancut.com.pl 

Naczelnik Wydziału
dr Robert Szajnar
( pokój nr 50, tel/fax 017 225 69 80)
.

Pozostałe stanowiska:
- stanowisko ds. nadzoru nad stowarzyszeniami, 
pożytku publicznego oraz sportu. (pokój 47, tel. 017 225 09 51),
- stanowisko ds. ekonomiczno - administracyjnych, 
- stanowisko ds. prawno - administracyjnych.

Wydział realizuje następujące zadania:

 1. z zakresu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi, dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym
  • Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek oświatowych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,
  • Przeprowadzanie postępowania w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  • Prowadzenie sprawozdawczości oświatowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej,
  • Analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół oraz aneksów ,
  • Przygotowywanie zasad rekrutacji do szkół na kolejny rok szkolny,
  • Przygotowywanie uchwały dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dopłaty do czesnego studiującym nauczycielom,
  • Przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
  • Przygotowywanie uchwał dotyczących wysokości dodatków (funkcyjnego, motywacyjnego) dla nauczycieli,
  • Bieżąca analiza finansowa potrzeb szkół,
  • Sporządzanie wniosków o środki z 1% rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie szkół, remonty, likwidacje awarii,
  • Wprowadzanie zmian w sieci szkół, likwidacja i przekształcanie szkół, wydawanie zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia i zawodów, zmiana nazw i numeracji szkół,
  • Analiza statutów szkół i placówek oświatowych,
  • Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

 2. z zakresu koordynacji spraw dotyczących służby zdrowia.
 3. zakresu spraw społecznych.
  • wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z zagranicy,
  • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek, publicznych 
  • wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
  • wydawanie skierowań do prowadzenia zajęć rewalidacyjno wychowawczych,
  • kierowanie na wniosek sądu do placówek o charakterze wychowawczym.

 4. z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami,
  • Przygotowywanie opinii w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszeń w Krajowym rejestrze Sądowym stowarzyszeń po przekazaniu sprawy przez Sąd Rejestrowy,
  • Ewidencji stowarzyszeń działających na terenie powiatu łańcuckiego w tym stowarzyszeń kultury fizycznej,
  • Rozpatrywanie wniosków i wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • Rozpatrywanie wniosków i wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • Rozpatrywanie wniosków i wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  • Podejmowanie czynności określonych prawem związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami,


Osoby odpowiedzialne

Robert Szajnar

Tel: (17) 225 69 80

E-mail: oswiata@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.plOsoba publikująca: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga
Data publikacji: 2016-02-17