Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Mickiewicza 2 , 37-100 Łańcut
e- mail :geodezja@powiat-lancut.com.pl
Fax: (0 17) 225 69 61

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Lp.

Imię i Nazwisko

Nr budynku/
pokój

Nr telefonu

Zakres obowiązków

1

Bogdan Drożdż

C-40

(0-17)
22 40 009

Naczelnik Wydziału -
Geodeta Powiatowy

2

Piotr Pasierb

C-41

(0-17)
225 69 61

Z-ca Naczelnika Wydziału Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów Gminy Czarna, wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego 

3

Piotr Błahut

C-39

(0-17)
225 69 61

ewid. gr. gm. Żołynia zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych

4

Katarzyna Panek

C-40

(0-17)
225 69 61

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów, ochrona gruntów rolnych, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

5

Halina Mokrzycka

C - 42

(0-17)
2256961

ewid. gr. m. Łańcut, zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych

6

Andrzej Majchrzak

C - 42

(0-17)
225 69 61

ewid. gr. gm. Łańcut zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych

7

Karina Grad

C - 41

(0-17)
225 69 61

ewid. gr. gm. Białobrzegi, Markowa zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych

8

Joanna Paściak

C - 39a

(0-17) 2256961

ewid. gr. gm. Rakszawa zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych, gospodarka nieruch. S.P , odszkodowania

9

Kamila Prajs

A

(0-17) 225 77 97

Przewodniczenie naradom koordynacyjnym

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1

Mieczysław Rejman

A

(0-17)
225 69 82

Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2

Dorota Piejko

A

(0-17)
225 86 76

Inspektor - mapa numeryczna

3

Marek Pruchnik

A

(0-17)
2256982

Obsługa - wydawanie materiałów, mapa numeryczna

4

Monika Śnieżek

A

(0-17)
2256982

Obsługa - wydawanie materiałów

Do zadań należy w szczególności:

 1. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowywanie warunków technicznych do tych prac, przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac,
 2. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 3. prowadzenie z urzędu i na wniosek stron spraw związanych z postępowaniem
  i orzecznictwem w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
 4. utrzymywanie w aktualności części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym, poprzez wprowadzanie zmian,
 5. przyjmowanie i realizacja zamówień na wykonanie wypisów z rejestru gruntów,
 6. poświadczanie zgodności z danymi ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów,
 7. wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno ? rentowych i innych, o posiadaniu gruntów,
 8. sporządzanie gminnych i powiatowych wykazów gruntów i zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 9. wykonywanie analiz i wnioskowanie potrzeb przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 10. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i korektą granic i powierzchni obrębów i jednostek ewidencyjnych,
 11. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym,
 12. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 13. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem indywidualnych wniosków, ich badaniem terenowym i orzecznictwem z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 14. prowadzenie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
 15. przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 16. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
 17. przyjmowanie i ewidencjonowanie przedkładanych przez inwestorów lub ich umocowanych przedstawicieli - projektów sieci uzbrojenia terenu na mapach określonych w rozporządzeniu w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 18. nanoszenie na mapy do celów projektowych uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu,
 19. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 20. koordynacja sieci uzbrojenia terenu wykonanych w sposób niezgodny z uzgodnionym projektowanym usytuowaniem,
 21. zawiadamianie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym 
 22. wydawanie odpisu z protokołu z narady koordynacyjnej uzgadniającej projektowane sieci uzbrojenia terenu,
 23. naliczanie opłat związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie uzgodnionych dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz projektowych

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania
  i udostępniania,
 2. udostępnianie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych
  i kartograficznych  oraz do  powszechnego użytku,
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz koordynacja realizacji prac,
 4. opracowywanie warunków technicznych do prac geodezyjnych i kartograficznych zamawianych przez Starostę,
 5. wydawanie wytycznych technicznych i opiniowanie warunków technicznych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 6. kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, instrukcjami branżowymi  i wytycznymi wydanymi przez Ośrodek,
 7. ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
 8. modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym mapy zasadniczej oraz dokumentów ilustrujących zasób,
 9. gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych, dotyczących treści zasobu,
 10. analiza materiałów i wyłączanie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania, przy współpracy w tym zakresie z archiwum państwowym,
 11. ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
 12. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 13. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000,
 14. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 15. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
 16. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego o znaczeniu powiatowym oraz przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac,
 17. analiza i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
 18. zakładanie osnów szczegółowych,
 19. zaliczanie opłat związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu.

W zakresie godpodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:

  1. Tworzenie i prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  2. Ewidencjonowanie nieruchomości.
  3. Zapewnianie wyceny tych nieruchomości.
  4. Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości   udostępniane z zasobu ( w tym aktualizacja opłat) oraz prowadzenie windykacji z tych należności.
  5. Współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami.
  6. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu.
  7. Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  8. Prowadzenie spraw dotyczących zbywania i oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu.
  9. Naliczanie i aktualizacja opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, użytkowanie.
  10. Przygotowanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na wniosek zainteresowanych stron bądź siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.
  11. Prowadzenie spraw i przygotowanie projektów decyzji związanych ze zwrotem     wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.
  12. Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa.

 

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchom Bogdan Drożdż

Tel: (17) 225 69 61

E-mail: bogdan.drozdz@powiat-lancut.com.pl;

WWW: www.powiat-lancut.com.plOsoba publikująca: Informatyk Robert Bejster
Data publikacji: 2014-07-31