Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Regulamin naboru

Drukuj

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Starosty Łańcuckiego

Nr 15/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.


REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁAŃCUCIE

 

 

 

 

Rozdział I

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.      Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta, w oparciu o wniosek przekazany przez właściwego Naczelnika Wydziału o wakującym stanowisku, wg wzoru określonego jak w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.      Informacja, o której mowa w pkt 1, powinna być przekazana w terminie dwóch miesięcy przed planowanym zatrudnieniem nowego pracownika.

 

 

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

1.      W skład Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Starostę wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Łańcucie wymienieni w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, którzy przeprowadzają procedurę naboru w składzie od 3 do 5 osób z tym, że:

1)      Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Sekretarz Powiatu Łańcuckiego lub w jego zastępstwie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,

2)      Sekretarzem Komisji jest Główny Specjalista ds. Pracowniczych w Starostwie,

2.      Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy i podpisania umowy z nowym pracownikiem.

 

 

Rozdział III

Etapy naboru

 

1.      Na I etap naboru składa się:

1)      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2)      Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3)      Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych, wyłonienie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

2.      Na II etap naboru składa się:

1)      Selekcja końcowa kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna.

2)      Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

3)      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

4)      Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.      Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiat-lancut.itl.pl/bip/ofertypracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie starostwa.

2.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

4)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

5)      informację o warunkach pracy na danym stanowisku,

6)      informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %,

7)      wskazanie wymaganych dokumentów,

8)      określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3.      Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 1 będzie znajdowało się na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez co najmniej 10 dni kalendarzowych od dnia jego zamieszczenia.

4.      Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych (ofert pracy)

 

1.      Po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy, liczonym od daty umieszczenia na stronie internetowej BIP, następuje przyjmowanie ofert pracy od kandydatów, którzy składają je w terminie i według wymogów określonych w ogłoszeniu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.      Osoby ubiegające się o zatrudnienie składają swoją ofertę pracy tylko w formie pisemnej i może ona być przyjęta wyłącznie po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w przeciwnym razie składane dokumenty nie będą mogły być brane jako oferta pracy i nie będą rozpatrywane.

3.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych (ofert pracy) drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu stosownie do wymogów ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych (ofert pracy)

 

1.      Analizy dokumentów dokonuje Zespół Komisji Rekrutacyjnej określony w Rozdziale II, który ocenia prawidłowo złożone oferty przydzielając punkty od 0 do 30 (I etap postępowania) według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.      Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez członków Zespołu Komisji Rekrutacyjnej z ofertami pracy złożonymi przez kandydatów.

3.      Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w ofercie pracy z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.      Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

5.      Kandydaci, którzy złożą niekompletne oferty pracy nie zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu prowadzonego postępowania ze względów formalnych.

 

Rozdział VII

Selekcja końcowa kandydatów

 

1.      Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna (II etap postępowania).

2.      Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w złożonej ofercie pracy.

3.      Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

1)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

2)      posiadaną wiedzę na temat działalności samorządu powiatowego,

3)      obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4)      cele zawodowe kandydata.

4.      Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną kandydaci spełniający wymagania formalne.

5.      Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Zespół Komisji Rekrutacyjnej określony w Rozdziale II, który dokonuje oceny kandydata przydzielając punkty od 0 do 25 według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

6.      Po zakończeniu obu etapów postępowania następuje zsumowanie punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów dopuszczonych do II etapu i przedstawienie kierownikowi jednostki 5 kandydatów do objęcia wolnego stanowiska pracy. Ostatecznego wyboru dokonuje kierownik jednostki, wybierając jedną osobę spośród osób wskazanych przez komisję.

7.      Pierwszeństwo zatrudnienia na wolne stanowisko pracy ma osoba korzystająca z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli została dopuszczona do II etapu, a  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

8.      Kandydat wyłoniony w drodze naboru ma obowiązek przed zawarciem umowy o pracę przedłożyć w Wydziale Organizacyjnym zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualne badania lekarskie.

 

Rozdział VIII

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

 

1.      Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.      Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział X

Informacja o wynikach naboru

 

1.      Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie w BIP i na tablicy ogłoszeń starostwa, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2.      Informacja, o której mowa w pkt 1, zawiera:

1)      nazwę i adres jednostki,

2)      określenie stanowiska urzędniczego,

3)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

4)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3.      Wzór informacji o wynikach naboru stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu

4.      Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy z rozdziału VII ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział XI

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

1.      Dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres dwóch lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub odsyłane na wniosek.


 

 

Liczba odwiedzin kategorii: 8211

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl

Załączniki

  • Ilość pobrań: 31