Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie

Drukuj

1.      Dane adresowe

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego

37-100 Łańcut,   ul. Podzwierzyniec 41

tel.  017 225 - 25 - 82

       fax  017 225 - 01 - 63

www.zs2lancut.pl

        sekretariat@zs2lancut.pl

Regon - 000028530

            NIP  - 815-12-76-419

               Dyrektor szkoły - mgr Renata Chudzicka

2.     Status prawny 

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie  jest publiczną  placówką oświatową w rozumieniu art. 9 oraz art. 79 i 80 ustawy o systemie oświaty.

      Został powołany na podstawie Uchwały Rady  Powiatu Łańcuckiego z dnia

      17 maja 2002 r. Nr XXXVIII / 213/ 2002 

3.     Organizacja oraz przedmiot działalności

W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą :

 1. III Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
 2. Technikum Nr 1 w Łańcucie
 3. II Liceum Profilowane w Łańcucie
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Łańcucie
 5. Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 6. Szkoła Policealna

 Szkoły te kształcą młodzież w kierunkach mechanicznych , elektronicznych  i ogólnokształcących.

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem obowiązujących planów nauczania.

 

4.     Organy szkoły, osoby sprawujące w nich funkcje  i ich kompetencje

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

 

 Dyrektor szkoły

                Na czele szkoły stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję  konkursową powołaną przez Powiat Łańcucki.

 1. Dyrektor szkoły kieruje całokształtem działania placówki, a w szczególności:

a)      kieruje działalnością szkoły  lub  placówki  i  reprezentuje    na zewnątrz,

                        b)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

                  c)    sprawuje opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,       

d)   realizuje uchwały rady  pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,                         

            e)   dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i  ponosi  odpowiedzialność  za

                  ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,                   

           f)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,         

           g)   współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz   zakładami   kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.  

2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  szkole nauczycieli  i  pracowników  nie  będących  nauczycielami.

       Decyduje w sprawach:

            a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,                                                          

b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom szkoły,                                 

c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej,  w  sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  pozostałych  pracowników  szkoły,

d)     oceniania pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  radą pedagogiczną,  rodzicami i  samorządem uczniowskim.   
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:            

a)      dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,                           

b)     realizację zadań zgodnie  z  uchwałami  rady  pedagogicznej podjętymi  w   ramach   ich   kompetencji   stanowiących   oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,                            

            c)   tworzenie warunków do rozwijania samorządnej  i  samodzielnej  pracy uczniów i wychowanków,                                    

d)  zapewnienie  pomocy  nauczycielom  w  realizacji  ich  zadań  i  ich doskonaleniu zawodowym,                                                 

c)      zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

    5. Dyrektor szkoły ma prawo decydowania:

a)      o przyjęciu ucznia do szkoły,

b)     o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,

c)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły 

            Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z  listy  uczniów  w  przypadkach  określonych  w  statucie  szkoły  lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady  pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. Rada - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.  

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

          a) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

          b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji okresowej, rocznej i promocji uczniów,

                c)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

          d) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

          e) podejmowanie  uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,

          f) przygotowanie  propozycji do Statutu Szkoły,

          g) podejmowanie uchwały w innych kwestiach wynikających ze stanowiącej roli Rady  określonych w Statucie Szkoły oraz w sprawach wewnętrznych szkoły na wniosek dyrektora,

          h) wnioskowanie do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczych,

          i) jej przedstawiciel uczestniczy w komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły,

           j) opiniowanie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i przedstawia ich Radzie Pedagogicznej.

           k) organizowanie zebrania na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej,   

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

           a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

           b) projekt planu finansowego szkoły,

           c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień,

           d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej 1/2 jej członków. 
 1. Treści poruszane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a mogące naruszać godność  osobistą jakichkolwiek osób stanowią tajemnicę służbową.  
 1. Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.  
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, a powołana przez dyrektora Komisja Statutowo ? regulaminowa projekt jego zmian. 
 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 1. Zebrania RP są tajne i protokołowane. 

Rada Rodziców

W szkole działa  reprezentacja rodziców - Rada Rodziców - zgodnie z art. 53  ustawy o systemie oświaty.  

1.      Zasady tworzenia RR uchwala ogół rodziców szkoły. 

2.      RR uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3.      RR może występować do  Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

4.        W celu wspierania działalności statutowej szkoły RR może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy RR określa regulamin

5.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. 

6.      Rodzice maja prawo do:

a)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno ? wychowawczych w danej klasie i szkole,

b)     znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,

c)      rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

d)     uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę i organowi nadzorującego szkołę opinii na temat pracy szkoły 

7.      Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

8.      Terminarz spotkań z rodzicami opracowuje wychowawca klasy w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

Samorząd Uczniowski

 

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy w szkole działa samorząd uczniowski.

 1.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

       Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 3.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 4.      Samorząd może przedstawiać  Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

5.     Majątek

1.    Budynek szkoły      (Rok budowy 1967)

-       powierzchnia zabudowy    - 755,2 m 2

-       powierzchnia użytkowa   - 1.937,9 m 2

-       powierzchnia piwnic       -      40,5 m 2

-       kubatura                          -   8.257    m 3 

2.    Sala gimnastyczna + łącznik

-       powierzchnia zabudowy   - 601.10 m 2

-       powierzchnia użytkowa    - 484,20 m 2

-       kubatura                           - 2.285   m 3

 3.    Pracownia nauki zawodu

     

Liczba odwiedzin kategorii: 19612