Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie

Drukuj

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut

godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Dyrektor: mgr Jadwiga Cwynar
Tel/Fax: (0-17) 225 69 48, Tel. (0-17) 225 44 36
e-mail:
pzolancut@op.pl

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Nr XXXVII/ 206 / 2002 Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowego dnia 16 kwietnia 2002 r. Siedzibą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwany dalej ?Powiatowym Zespołem? jest miasto Łańcut przy ul. Piłsudskiego 70/5, a terenem działania jest obszar Powiatu Łańcuckiego.
Zespołem kieruje dyrektor pełniący funkcję przewodniczącego Powiatowego Zespołu, który ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Powiatowego Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.
Powiatowy Zespół działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjętego Uchwałą Nr  2/2014 r. Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 16 grudnia 2014r.

Tryb postępowania przy orzekaniu o niepełnosprawności osób przed 16-tym i po 16 - tym roku życia

1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności składa się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

2. wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę jej urodzenia oraz miejsce zamieszkania
- numer PESEL
- określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia
- dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej
- oświadczenie osoby zainteresowanej lub osób, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- podpis osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo upoważnionego przez nich na piśmie przedstawiciela instytucji społecznej
3. do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana oraz inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku
4.  jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, przewodniczący powiadamia zainteresowaną osobę lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności, zakresie i terminie uzupełnienie dokumentacji o wynikach badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych
5.  jeżeli złożone dokumenty nie spełniają określonych wymogów przewodniczący wzywa osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego albo przedstawiciela instytucji pomocy społecznej do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
6.  wniosek złożony do Powiatowego zespołu przewodniczący kieruje do rozpatrzenia na posiedzenie składu orzekającego oraz ustala termin tego posiedzenia
7.  w posiedzeniu składu orzekającego bierze udział osoba zainteresowana, którą zawiadamia się, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, terminie posiedzenia najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem, lub zawiadamia się przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej
8.  z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, członkowie składu orzekającego oraz protokolant
9.  w razie niestawiennictwa osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego sprawę pozostawia się bez rozpatrzenia, chyba ze w okresie 30 dni od dnia posiedzenia osoba ta przedstawi informację o okolicznościach uzasadniających niestawiennictwo.
10.  w razie usprawiedliwionej nieobecności osoby zainteresowanej wyznaczany jest ponowny termin, co najmniej po upływie 30 dni od dnia pierwszego terminu.
11.  jeżeli przyczyną niestawiennictwa się osoby zainteresowanej jest stwierdzona zaświadczeniem lekarskim choroba, orzeczenie może być sporządzone w miejscu pobytu osoby zainteresowanej
12.  w celu wydania orzeczenia przewodniczący składu orzekającego sporządza orzeczenie o stanie zdrowia na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej
13.  w przypadku osoby z ciężką, przewlekłą, ograniczająca możliwość poruszania się chorobą lub przebywającej w szpitalu, orzeczenie o stanie zdrowia może być wydane bez bezpośredniego badania osoby, jeśli dokumentacja medyczna jest wystarczająca
14. orzeczenie o niepełnosprawności doręcza się na piśmie osobie zainteresowanej oraz przedstawicielowi ustawowemu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego
15.  osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy albo przedstawiciel instytucji pomocy społecznej może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w województwie podkarpackim, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.
16. wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności ? stopień lekki, stopień umiarkowany, stopień znaczny( osoby po 16- tym roku życia)
17.  osoby przed 16- tym roku życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub barak zaliczenia do osób niepełnosprawnych

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Łańcucie,   ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut lub przesłać na adres Zespołu.

Obowiązujące druki:

 • Informacja dotycząca złożenia dokumentacji w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności - pobierz
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (po 16-tym roku zycia) - pobierz
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (do 16-ego roku zycia) - pobierz
 • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (po 16-tym roku zycia) - pobierz
 • Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (do 16-ego roku zycia) - pobierz
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - pobierz
 • Pełnomocnictwo do odbioru orzeczenia- pobierz

Zasady wydawania kart parkingowych

I.    Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

II.    Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych    

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2014r., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.      

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2015r. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 marca 2015 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

III.   Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;        
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;        

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.    

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.        

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame
z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.  
Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej. 

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia  1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.        

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.   

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

IV.    Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.  

V.    Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
We wniosku, w miejscu oznaczonym jako ?wzór podpisu?, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.
W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako ?wzór podpisu? pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania ? fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Do wniosku placówki dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:
1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.    
W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz
z uzasadnieniem.

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno ? techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.
Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie. 

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.
Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

? po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.
 Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Nr  rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za kartę parkingową:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Łańcucie
Nr konta: 90 9177 0008 2001 0004 0439 0001 
Tytułem: opłata za kartę parkingową

Obowiązujące druki:

Liczba odwiedzin kategorii: 28044

Załączniki

 • Ilość pobrań: 27

 • Ilość pobrań: 46