Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Centrum Medyczne w Łańcucie

Drukuj
<

Centrum Medyczne w Łańcucie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Centrum Medyczne w Łańcucie  Sp. z o.o.

37-100 Łańcut

ul. Paderewskiego 5

tel. 017 22 40 100

fax. 17 225 23 02

e-mail sekretariat@cm-lancut.pl

 

 


Prezes - mgr Łukasz Wais

Dyrektor  ds. Ekonomicznych - mgr Urszula Trojnar

 

Status Prawny Lub Forma Prawna Jednostki

Uchwała Rady Powiatu Łańcuckiego nr XXXI/228/09 z dnia 17 lutego 2009r. zawiązano  ?Centrum Medyczne w Łańcucie?  Sp. z o.o.

Władzami Spółki są:

1.      Zgromadzenie Wspólników (funkcję Zgromadzenia pełni Zarząd Powiatu  w Łańcucie)

2.      Zarząd

3.      Rada Nadzorcza 

 Podstawa działalności:

-    Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS 0000328106 dokonanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

-    wpisanym do księgi  rejestrowej zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Podkarpackiego pod numerem: 18-01008

-    NIP  815-17-63-728

-    REGON 180405906

Przedmiot działalności i kompetencje:

Przedmiot działania:

-   udzielanie ludności zamieszkałej i pracującej na terenie obwodu zapobiegawczo-leczniczego podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia,

-   działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia

-   działania umożliwiające poszczególnym osobom i społecznościom zwiększanie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zadania:

-        badanie i porada lekarska

-        leczenie

-        rehabilitacja lecznicza

-        opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

-        opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,

-        badania medyczne i diagnostyka medyczna,

-        pielęgnacja chorych,

-        opieka paliatywna,

-        orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-        zapobieganie powstawania urazów i chorób przez działania profilaktyczne i szerzenie oświaty zdrowotnej

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w formie:

-        opieki stacjonarnej

-        opieki ambulatoryjnej

-        pomocy doraźnej

Zakład działa na podstawie:

-        Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,poz. 408, z późn. zm.)

-        Innych przepisów dotyczących zakładów ochrony zdrowia

-        Statutu Zakładu

   

Struktura Własnościowa Podmiotu:

 Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowią własność Spółki.

 

Zasady funkcjonowania podmiotu:

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta lub innych przewinień, pacjent lub jego rodzina może złożyć skargę do:

-        Prezesa ?Centrum Medyczne w Łańcucie?  Sp. z o.o.  ul. Paderewskiego 5, 37- 100 Łańcut. Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00, tel. 0 17 224 01 21

-        Starosty Powiatu Łańcuckiego ul. Mickiewicza 2, 37 - 100 Łańcut.
Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. 14.00 - 16.00, tel.0 17 225 69 71 lub 0 17 225 70 00

-        Rzecznika Praw Pacjenta Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35 -032 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, tel. 0 - 17 860 41 70

bezpłatna infolinia: Biura praw pacjenta przy Ministrze Zdrowia  od poniedziałku do piątku w godz.  od 9.00 do 21.00 nr tel. 0-800-190-590

-        Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 835 - 032 Rzeszów, tel. 0 17 852 81 24, 0 17 852 81 25

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają przepisy:
-  
Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 1994 nr 121 poz .591  z późn. zm.)
-   Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm.)
-   Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z poźn. zm.)
-   Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 nr 11 poz. 50, z późn. zm.)

-        Ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 nr 9 poz. 43)

Prowadzenie Składnicy Akt ( Archiwum zakładowe) na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania ( Dz. U. Nr 88, poz. 966 z późn. zm.)

 

 

Liczba odwiedzin kategorii: 8847

Załączniki

  • Ilość pobrań: 36