Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie

Drukuj

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie

Zakres i tryb działania Rady określa art. 22 i 23 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r., w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. z 2004 r. Nr 224, poz. 2281

 

Zadania

 

Powiatowa rada zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowej rady zatrudnienia należy:

·       inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

·        ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

·       opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

·        składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

·       ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

·       delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

·       opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

·       delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;

·       opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy.

Kontakt:

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łańcucie zapewnia

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 9

tel. 017 225 74 09, 017 225 20 22

 


 

Osoby odpowiedzialne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Danuta Ozga

Tel: 172250149

E-mail: d.ozga@powiatlancut.pl;

WWW: www.powiatlancut.pl