Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1598164 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu 4546 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 1443 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 987 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1157 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1098 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 916 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1042 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1058 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 1169 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 4158 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 1452 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 1598 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 1358 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1081 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 991 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 937 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 976 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1128 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 978 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1088 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 993 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1311 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 955 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 951 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 932 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 881 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 897 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 787 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 882 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 885 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 879 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 828 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 904 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 900 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i/lub wykonanie urządzeń wodnych 886 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych 915 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody 977 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych 973 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodno - prawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 844 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 936 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 874 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 943 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 867 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 863 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 886 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 943 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 930 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 946 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 898 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 884 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 871 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 858 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 785 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 897 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 858 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 874 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 943 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 747 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 896 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 935 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 878 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 913 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 878 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 879 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 938 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 947 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 913 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1067 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 1390 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1018 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 905 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 889 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 963 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 939 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1086 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 819 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 935 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 861 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 903 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 912 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 893 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 917 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 966 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1126 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 2342 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1017 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1120 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1063 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2032 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 260 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 53 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 88 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 77 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 50 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 53 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 380 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5346 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 4992 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2711 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 3664 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3286 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 2894 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3099 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 7625 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 11738 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 3855 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 6356 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3310 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4099 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3715 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5135 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1090 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 960 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1232 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 963 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 955 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1342 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 974 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 2354 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 2654 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 2126 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 1727 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 1925 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1164 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2008 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 1957 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3514 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2674 
STAROSTWO STAROSTA 1924 
STAROSTWO Wydziały 19568 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 4791 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 5419 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 13242 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 16572 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 15021 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 4850 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 4292 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 29251 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 5571 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 7058 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 9563 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5203 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 4986 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5386 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1208 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 6730 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 12100 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1000 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 906 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 144045 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 146871 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 26925 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 986 
PETYCJE PETYCJA DOT. BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 722 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 1514 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 879 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 998 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1252 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 6162 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 63156 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 15996 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 307 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 261 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1225 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1265 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3042 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2171 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2147 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2511 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3541 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 2808 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 890 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3198 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3045 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3364 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 2884 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 2774 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 700 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 736 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 777 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 793 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 863 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 697 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1609 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory Samorządowe 2006 OBWIESZCZENIA 2631 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory samorządowe 2006 INFORMACJE 2383 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory Samorządowe 2006 WYNIKI 7199 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Wybory Samorządowe 2010 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 4666 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 1738 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 712 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 785 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 940 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 754 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 170 
  Ilość odwiedzin: 1598164