Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1664089 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu 5120 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 1601 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1094 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1280 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1213 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1017 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1147 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1150 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 1318 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 4689 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 1695 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 1739 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 1484 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1180 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1091 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1021 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1059 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1222 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1080 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1193 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1072 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1391 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1037 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1042 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1008 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 962 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 998 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 870 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 971 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 976 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 970 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 908 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 978 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 996 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i/lub wykonanie urządzeń wodnych 970 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych 1010 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody 1074 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych 1064 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodno - prawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 924 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1024 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 967 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1034 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 961 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 963 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 988 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1026 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1023 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1046 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 980 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 972 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 959 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 938 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 858 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 995 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 935 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 943 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1033 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 837 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 996 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1040 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 971 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 993 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 977 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 966 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1020 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1039 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1007 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1171 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 1537 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1118 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 981 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1000 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1056 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1041 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1202 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 882 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1038 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 951 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 987 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1002 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 982 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1019 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1070 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1247 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 2605 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1120 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1252 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1151 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2243 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 307 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 84 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 118 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 122 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 67 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 90 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 19 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 32 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 16 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 20 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 15 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 13 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 16 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 28 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 18 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 36 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 21 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 11 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 12 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 14 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 14 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 470 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5408 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5087 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2758 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 3734 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3322 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 2963 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3133 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 7900 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 11917 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 3998 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 6492 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3388 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4166 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3767 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5198 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1156 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1032 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1347 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 992 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1008 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1450 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1037 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 2644 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 2908 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 2294 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 1804 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 2147 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1233 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2128 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2097 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3803 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 2906 
STAROSTWO STAROSTA 2049 
STAROSTWO Wydziały 19888 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 4904 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 5543 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 13744 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 16957 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 15612 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 4975 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 4464 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 29872 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 5798 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 7214 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 9774 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5341 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 5195 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5494 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1324 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 6927 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 12292 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1065 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 958 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 146157 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 147808 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 31015 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1129 
PETYCJE PETYCJA DOT. BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 778 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 1659 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 1052 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1142 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1456 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 6356 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 64732 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 16633 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 443 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 391 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1344 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1335 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3119 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2243 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2218 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2560 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3625 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 2900 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 964 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3256 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3118 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3416 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 2958 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 2835 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 722 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 785 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 823 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 859 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 894 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 729 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1656 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory Samorządowe 2006 OBWIESZCZENIA 2701 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory samorządowe 2006 INFORMACJE 2436 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006 Wybory Samorządowe 2006 WYNIKI 7274 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Wybory Samorządowe 2010 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 4790 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 1801 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 764 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 836 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 995 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 832 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 217 
  Ilość odwiedzin: 1664089