Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2210990
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 9966
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3515
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1940
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2203
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2174
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1760
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2158
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1966
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2289
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 9058
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3439
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 4197
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3544
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2159
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1921
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1740
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1808
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2031
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1914
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1969
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1830
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2215
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2210
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1805
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1772
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1688
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1779
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1542
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1675
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1698
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1639
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1748
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1672
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1688
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1817
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1800
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1624
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1706
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1725
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1691
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1806
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1770
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1665
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1683
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1718
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1645
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1528
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1641
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1611
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1582
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1728
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1544
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1688
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1846
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1902
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1687
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1684
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1775
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1796
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1867
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1707
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2088
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3456
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1987
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1712
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1825
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2699
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1848
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2634
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1473
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1807
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1670
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1769
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1790
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1721
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1753
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1804
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2236
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 7357
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2022
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2436
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2163
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4947
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 872
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 467
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 841
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 910
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 472
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 560
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 536
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1014
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 356
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 425
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 355
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 373
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 360
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 332
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 312
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 477
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 370
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 445
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 551
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 622
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 318
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 426
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 299
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 342
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 397
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 401
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1603
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5791
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5744
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3124
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4229
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3735
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3374
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3541
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9720
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13595
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4765
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8286
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3880
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4665
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4184
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5616
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1789
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1620
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2247
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1389
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1409
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2119
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1500
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4331
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4790
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3759
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2541
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3620
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1888
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3229
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3234
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5515
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4155
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 999
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 838
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 812
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 741
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 640
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 1168
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 711
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1081
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 731
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 156
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1833
STAROSTWO STAROSTA 3373
STAROSTWO Wydziały 23275
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6366
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6429
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17554
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20771
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 23010
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6265
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7227
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 38286
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7277
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8978
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13340
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6479
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6727
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6521
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2230
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9290
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14712
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1589
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1500
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 162072
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 161922
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 72095
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2100
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 202
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 38
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3759
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 3059
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2060
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8004
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 62
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 785
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7599
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 77104
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20303
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 768
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1722
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2728
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1448
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2085
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1830
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4058
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2732
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2674
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2952
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4106
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3317
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1313
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3642
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3554
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3761
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3372
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3242
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 936
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1058
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1057
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1221
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1137
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 958
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2088
BUDŻET Sprawozdania i informacje 171
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 165
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 274
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 319
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2503
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3405
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1091
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1147
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1396
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1214
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 594
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 489