Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1985601 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 7581 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 2585 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1674 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1938 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1869 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1539 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1769 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1746 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2002 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 7430 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 2605 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 2783 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 2580 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1769 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1677 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1533 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1614 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1777 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1694 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1752 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1598 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1951 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1615 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1614 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1533 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1484 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1533 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1366 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1479 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1531 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1479 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1487 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1479 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1513 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1556 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1520 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1590 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1430 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1500 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1536 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1481 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1548 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1559 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1491 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1490 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1515 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1466 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1345 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1513 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1432 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1417 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1552 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1359 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1520 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1606 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1469 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1488 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1509 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1512 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1602 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1597 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1534 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1733 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 2423 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1703 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1487 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1534 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1859 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1616 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1923 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1313 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1572 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1463 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1535 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1549 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1495 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1544 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1589 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1887 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 4553 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1710 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1974 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1783 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 3532 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 635 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 324 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 515 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 495 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 297 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 333 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 274 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 438 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 206 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 252 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 203 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 202 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 218 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 197 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 182 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 261 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 217 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 263 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 311 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 305 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 193 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 237 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 194 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 206 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 219 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 238 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1035 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5666 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5531 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2997 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4075 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3571 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3228 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3400 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9128 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 12772 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4597 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 7527 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3739 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4471 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4051 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5487 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1533 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1461 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1926 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1239 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1264 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1940 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1347 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 3592 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4150 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3103 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2195 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3046 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1572 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2823 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2728 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5022 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3717 
STAROSTWO STAROSTA 2730 
STAROSTWO Wydziały 21570 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5451 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6126 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 16012 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 19021 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 19064 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5722 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 5456 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 33515 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6558 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8077 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 11382 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5967 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6250 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6008 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1810 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 8151 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 13461 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1344 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1248 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 153986 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 154119 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 49510 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1733 
PETYCJE PETYCJA DOT. CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 127R W BIAŁOBRZEGACH 33 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 2775 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 1983 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1678 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 4465 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 319 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7067 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 69780 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 17919 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 997 
OŚWIADCZENIA Rok 2018 1015 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1086 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1859 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1677 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3637 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2616 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2572 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2832 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3963 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3196 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1210 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3516 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3421 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3634 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3238 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3102 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 854 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 976 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 969 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1090 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1067 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 877 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1958 
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 112 
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2135 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 1996 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1006 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1053 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1287 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1123 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 465 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 216 
  Ilość odwiedzin: 1985601