Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2181176
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 9506
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3335
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1891
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2146
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2125
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1717
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2047
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1922
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2246
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 8849
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3302
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 3979
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3384
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2082
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1869
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1691
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1765
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1970
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1875
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1930
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1797
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2180
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2164
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1769
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1645
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1732
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1508
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1646
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1670
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1611
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1707
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1634
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1655
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1766
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1711
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1761
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1593
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1667
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1686
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1653
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1733
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1637
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1651
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1672
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1612
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1504
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1613
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1577
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1556
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1706
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1511
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1664
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1796
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1870
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1660
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1657
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1736
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1772
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1814
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1658
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2029
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3314
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1954
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1677
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1787
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2594
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1820
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2531
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1450
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1783
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1633
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1747
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1673
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1724
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1773
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2189
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 6470
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1984
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2366
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2125
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4773
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 841
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 448
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 804
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 847
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 443
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 526
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 484
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 928
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 330
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 406
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 324
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 343
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 336
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 308
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 279
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 454
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 333
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 419
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 515
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 563
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 297
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 397
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 276
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 323
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 372
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 379
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1544
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5770
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5703
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3094
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4189
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3705
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3347
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3508
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9661
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13517
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4741
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8181
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3857
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4613
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4159
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5597
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1737
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1597
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2189
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1353
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1385
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2082
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1462
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4250
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4706
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3683
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2469
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3567
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1837
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3168
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3174
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5446
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4097
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 860
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 724
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 702
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 663
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 510
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 946
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 634
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 935
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 636
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 118
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1707
STAROSTWO STAROSTA 3296
STAROSTWO Wydziały 23077
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6309
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6384
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17341
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20544
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 22521
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6178
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7003
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 37720
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7152
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8866
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13119
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6417
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6662
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6441
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2165
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9141
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14576
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1561
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1462
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 161154
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 161054
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 70142
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2041
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 165
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 19
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3622
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 2922
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2004
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 7672
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 20
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 725
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7535
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 76406
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20108
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 659
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1489
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2683
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1409
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2060
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1814
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4015
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2713
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2655
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2932
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4081
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3295
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1295
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3625
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3526
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3735
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3342
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3214
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 917
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1036
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1039
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1187
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1123
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 936
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2066
BUDŻET Sprawozdania i informacje 113
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 126
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 248
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 288
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2492
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3343
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1076
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1127
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1378
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1201
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 574
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 452