Powiat Łańcut
Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1937126 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 7191 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 2436 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1623 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1880 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1790 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1496 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1686 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1679 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 1927 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 6966 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 2454 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 2568 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 2415 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1710 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1608 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1482 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1554 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1714 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1639 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1698 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1544 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1883 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1538 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1558 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1475 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1419 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1474 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1312 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1430 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1469 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1429 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1423 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1423 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1450 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1492 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1468 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1524 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1382 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1445 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1482 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1420 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1492 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1498 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1432 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1424 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1454 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1411 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1286 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1462 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1387 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1371 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1498 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1299 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1467 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1546 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1420 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1437 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1457 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1447 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1524 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1529 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1482 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1671 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 2294 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1630 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1439 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1467 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1725 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1546 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1826 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1268 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1502 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1403 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1451 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1483 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1434 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1497 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1542 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1815 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 4147 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1643 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1877 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1698 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 3247 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 596 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 300 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 450 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 432 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 271 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 303 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 234 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 355 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 190 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 203 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 184 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 185 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 196 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 175 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 166 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 213 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 192 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 237 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 251 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 261 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 174 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 209 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 173 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 185 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 202 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 201 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 937 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5641 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5476 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2985 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4054 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3552 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3212 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3381 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 8916 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 12616 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4536 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 7379 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3699 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4451 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4032 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5466 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1473 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1412 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1864 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1222 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1240 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1915 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1326 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 3442 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4000 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 2991 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2155 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 2921 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1540 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2730 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2648 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4860 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3651 
STAROSTWO STAROSTA 2642 
STAROSTWO Wydziały 21207 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5379 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6071 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 15252 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 18608 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 18399 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5630 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 5278 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 32861 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6411 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 7928 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 11120 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5838 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6135 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5903 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1747 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 7710 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 13226 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1323 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1228 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 152643 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 152771 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 46188 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1663 
PETYCJE PETYCJA DOT. CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 127R W BIAŁOBRZEGACH 16 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 2611 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 1740 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1624 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 3695 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 256 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 6973 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 68761 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 17796 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 925 
OŚWIADCZENIA Rok 2018 647 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 996 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1799 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1647 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3568 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2585 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2539 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2804 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3933 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3175 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1194 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3501 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3405 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3618 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3216 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3082 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 842 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 965 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 958 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1076 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1061 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 867 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1929 
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 78 
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 117 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2104 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 319 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 992 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1034 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1265 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1102 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 425 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 172 
  Ilość odwiedzin: 1937126