Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2239574
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 10396
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3692
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1971
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2229
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2213
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1786
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2202
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1991
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2344
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 9360
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3670
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 4337
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3678
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2204
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1957
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1767
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1833
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2061
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1939
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1994
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1858
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2240
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2256
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1836
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1805
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1712
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1813
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1568
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1694
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1718
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1664
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1787
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1730
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1712
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1852
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1772
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1822
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1640
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1735
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1745
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1722
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1838
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1797
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1683
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1705
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1754
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1674
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1554
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1657
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1635
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1605
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1750
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1567
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1717
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1896
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1937
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1718
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1708
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1813
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1820
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1911
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1747
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2148
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3618
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2027
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1754
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1857
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2796
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1884
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2713
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1503
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1843
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1717
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1815
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1850
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1775
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1788
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1856
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2296
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 7557
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2086
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2509
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2208
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 5123
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 928
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 495
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 888
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 959
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 501
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 590
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 592
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1151
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 378
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 452
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 384
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 405
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 385
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 364
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 349
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 507
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 396
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 475
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 584
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 682
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 346
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 465
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 324
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 363
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 427
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 438
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1658
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5815
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5798
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3158
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4283
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3779
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3415
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3577
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9784
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13658
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4793
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8358
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3914
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4716
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4221
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5647
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1820
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1650
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2286
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1419
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1440
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2155
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1532
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4391
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4845
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3812
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2599
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3682
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1936
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3276
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3282
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5554
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4205
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 1089
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 935
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 899
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 815
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 715
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 1306
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 786
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1184
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 824
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 178
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1999
STAROSTWO STAROSTA 3449
STAROSTWO Wydziały 23461
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6430
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6490
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17787
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20961
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 23455
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6351
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7396
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 38708
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7389
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 9086
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13707
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6569
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6807
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6643
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2309
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9445
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14872
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1633
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1540
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 163118
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 162705
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 73411
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2158
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 235
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 58
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3914
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 3190
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2128
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8306
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 578
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 860
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7670
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 77655
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20438
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 865
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 154
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1872
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2789
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1483
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2119
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1859
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4096
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2756
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2694
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2985
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4127
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3349
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1333
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3675
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3588
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3795
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3401
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3275
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 958
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1073
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1077
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1260
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1155
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 973
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2122
BUDŻET Sprawozdania i informacje 224
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 195
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 305
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 350
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2529
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3469
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1115
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1165
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1424
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1241
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 621
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 531