Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1872287 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 6662 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 2220 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1513 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1752 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1649 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1384 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1546 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1552 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 1759 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 6335 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 2256 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 2298 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 2085 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1595 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1496 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1385 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1428 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1611 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1505 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1583 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1428 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1753 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1416 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1417 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1370 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1303 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1374 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1206 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1329 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1368 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1324 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1289 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1320 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1361 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1378 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1360 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1406 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1280 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1330 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1374 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1336 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1393 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1392 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1334 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1344 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1320 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1277 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1176 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1360 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1275 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1274 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1392 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1201 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1362 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1420 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1319 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1335 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1349 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1341 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1428 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1421 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1372 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1565 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 2077 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1520 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1324 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1364 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1530 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1421 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1649 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1170 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1399 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1293 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1337 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1377 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1327 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1377 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1442 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1693 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 3663 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1512 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1732 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1558 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2939 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 538 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 250 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 373 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 344 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 215 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 242 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 170 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 268 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 149 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 158 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 141 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 142 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 148 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 139 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 132 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 160 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 150 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 176 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 196 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 193 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 135 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 159 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 128 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 145 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 152 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 157 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 802 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5609 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5409 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2945 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4001 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3509 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3171 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3345 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 8661 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 12435 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4410 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 7095 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3656 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4408 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3986 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5411 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1415 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1323 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1748 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1175 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1198 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1817 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1263 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 3300 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 3748 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 2805 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2096 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 2705 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1473 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2586 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2517 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4590 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3515 
STAROSTWO STAROSTA 2504 
STAROSTWO Wydziały 20793 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5276 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 5943 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 14886 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 18152 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 17570 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5471 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 5062 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 31767 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6250 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 7731 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 10638 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5723 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 5947 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5806 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1670 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 7490 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 12912 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1276 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1181 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 150399 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 150765 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 41043 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1544 
PETYCJE PETYCJA DOT. BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 967 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 2357 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 1535 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1489 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2719 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 134 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 6811 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 67455 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 17593 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 782 
OŚWIADCZENIA Rok 2018 192 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 903 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1711 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1572 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3448 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2518 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2465 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2757 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3861 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3129 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1154 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3453 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3354 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3580 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3171 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3036 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 814 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 929 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 921 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1015 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1026 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 830 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1863 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2031 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 159 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 955 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 975 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1203 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1033 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 388 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 112 
  Ilość odwiedzin: 1872287