Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2642049
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 17067
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 6155
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 2455
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2717
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2887
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 2334
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2794
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 2445
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2791
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 12290
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 8418
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 6786
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 5289
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2950
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 2655
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 2355
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 2388
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2677
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 2458
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 2560
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 2291
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2638
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2794
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 2286
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 2246
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 2138
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 2244
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 2003
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 2072
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 2166
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 2058
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 2239
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 2175
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 2175
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 2325
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 2279
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 2246
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 2041
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 2179
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 2151
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 2213
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2616
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 2257
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2132
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 2177
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 2234
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 2061
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1937
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2075
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 2043
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 2028
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 2170
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1998
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 2197
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 2655
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 2490
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 2139
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 2116
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2297
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 2213
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 2375
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 2226
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2743
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 7441
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2621
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 2235
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 2332
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 4198
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 2393
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 3976
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 2005
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 2250
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 2213
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2310
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2357
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2251
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 2188
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 2338
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 2380
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 3511
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 11381
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2864
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 3627
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2789
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 8227
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 1391
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 852
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1731
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-3 i art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d Ustawy Prawo budowlane 1934
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 919
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 1392
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 1375
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 2877
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 766
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 896
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 814
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 826
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 823
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 713
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 862
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 993
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 791
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 1496
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 1336
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 1593
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 722
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 1067
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 734
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 831
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 974
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 1165
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 830
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 2261
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 6198
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 6324
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3617
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4769
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 4260
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3866
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 4038
WŁADZE 2002-2006 Starosta 10659
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 14415
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 5272
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 9118
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 4381
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 5206
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4659
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 6048
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 2258
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 2040
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2819
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1828
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1883
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2726
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1950
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 5129
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 5568
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 4560
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 3373
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 4334
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 2591
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3866
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3999
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 6194
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4869
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 2124
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 2123
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 2036
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 1845
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 1707
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 3052
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 1703
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2460
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1997
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 824
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 3298
STAROSTWO STAROSTA 4213
STAROSTWO Wydziały 25367
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 7580
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 7136
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 19392
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 22461
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 29768
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 9330
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 47365
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 9018
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 10186
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 15468
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 8055
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 7928
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 8112
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 3160
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 11379
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 16450
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 2086
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1997
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 172751
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 172067
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 96082
PRZETARGI COVID-19 1905
PRZETARGI SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 435
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2861
PETYCJE PETYCJE KIEROWANE DO STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO I ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 246
PETYCJE PETYCJE KIEROWANE DO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 221
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 5510
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 5101
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2910
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 12346
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 1396
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 1727
OFERTY PRACY Regulamin naboru 8485
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 85017
OFERTY PRACY Wyniki naboru 23549
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 2645
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 1901
OŚWIADCZENIA Rok 2021 61
OŚWIADCZENIA Rok 2020 758
OŚWIADCZENIA Rok 2019 3885
OŚWIADCZENIA Rok 2018 3584
OŚWIADCZENIA Rok 2017 2119
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2532
OŚWIADCZENIA Rok 2015 2245
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4503
OŚWIADCZENIA Rok 2013 3137
OŚWIADCZENIA Rok 2012 3069
OŚWIADCZENIA Rok 2011 3357
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4490
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3725
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1679
OŚWIADCZENIA Rok 2007 4080
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3970
OŚWIADCZENIA Rok 2005 4196
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3812
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3701
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 1254
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1345
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1384
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1652
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1448
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 1245
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2497
BUDŻET Sprawozdania i informacje 870
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 797
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 634
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 737
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2881
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 4194
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1413
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1476
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1731
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1582
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 945
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 1035
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_ROK 2019 397
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_ROK 2020 464
RAPORTY Raporty dostępności 121