Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2097743
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 8603
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 2994
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1832
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2068
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2023
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1660
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1934
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1866
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2152
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 8161
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 2957
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 3415
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3027
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1956
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1801
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1635
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1717
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1902
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1813
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1872
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1736
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2142
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1787
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1724
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1650
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1588
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1657
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1465
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1585
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1619
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1570
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1641
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1583
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1609
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1686
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1638
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1705
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1542
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1605
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1634
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1580
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1674
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1671
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1595
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1599
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1621
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1548
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1452
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1573
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1527
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1513
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1660
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1466
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1618
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1728
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1789
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1602
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1614
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1654
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1723
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1721
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1616
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1938
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 2928
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1851
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1594
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1685
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2288
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1764
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2266
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1396
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1713
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1571
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1649
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1671
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1603
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1656
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1703
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2071
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 5604
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1865
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2195
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2004
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4226
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 745
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 391
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 682
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 720
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 382
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 436
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 379
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 652
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 271
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 343
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 273
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 277
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 284
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 274
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 238
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 370
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 285
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 333
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 455
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 452
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 246
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 321
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 241
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 280
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 302
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 312
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1351
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5720
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5627
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3045
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4121
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3637
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3287
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3457
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9442
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13273
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4687
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 7982
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3816
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4540
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4094
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5545
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1663
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1558
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2073
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1298
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1327
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2006
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1402
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4048
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4508
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3453
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2368
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3404
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1717
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3023
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2987
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5269
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3954
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 575
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 475
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 441
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 460
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 360
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 578
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 440
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 605
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 425
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1028
STAROSTWO STAROSTA 3106
STAROSTWO Wydziały 22490
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5650
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6258
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 16748
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 19910
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 21012
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5998
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 5921
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 35514
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6841
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8530
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 12267
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6199
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6494
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6222
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 2025
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 8638
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14168
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1466
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1368
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 157365
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 157417
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 59868
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1931
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 86
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3198
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 2534
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1876
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 6505
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 545
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7303
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 73782
OFERTY PRACY Wyniki naboru 19131
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 1352
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2294
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1286
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1953
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1749
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3854
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2660
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2616
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2874
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4020
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3242
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1250
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3558
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3472
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3678
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3283
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3157
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 880
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1009
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 997
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1145
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1100
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 907
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2012
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 176
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 216
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2174
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3023
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1041
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1085
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1329
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1159
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 511
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 335