Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1769980 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu 5922 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 1890 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1300 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1558 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1436 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1195 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1344 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1352 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 1526 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 5519 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 1981 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 1992 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 1753 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1400 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1297 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1206 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1248 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1426 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1282 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1391 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1255 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 1570 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1221 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1228 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1183 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1121 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1198 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1036 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1138 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1168 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1147 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1079 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1140 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1172 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i/lub wykonanie urządzeń wodnych 1158 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych 1186 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody 1255 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych 1245 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie pozwoleń wodno - prawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 1073 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1179 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1163 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1223 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1125 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1147 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1163 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1173 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1206 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1221 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1165 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1158 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1133 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1099 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1022 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1177 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1103 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1111 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1220 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1015 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1179 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1231 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1143 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1164 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1156 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1155 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1211 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1228 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1185 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1368 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 1795 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1315 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1142 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1180 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1270 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1227 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 1413 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1028 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1211 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1130 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1149 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1177 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1157 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1193 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1250 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1471 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 3053 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1309 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 1512 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1335 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 2545 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 413 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 157 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 227 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 229 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 139 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 159 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 79 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 104 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 75 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 77 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 67 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 68 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 70 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 62 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 65 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 76 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 72 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 90 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 74 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 87 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 62 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 81 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 61 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 75 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 71 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 61 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 644 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5515 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5262 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 2844 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 3866 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3401 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3058 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3221 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 8282 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 12193 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4188 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 6736 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3531 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4289 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 3881 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5305 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1283 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1177 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1541 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1077 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1097 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1633 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1154 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 3042 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 3336 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 2539 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 1931 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 2408 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1347 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2323 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2292 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4239 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3245 
STAROSTWO STAROSTA 2250 
STAROSTWO Wydziały 20314 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5087 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 5778 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 14441 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 17594 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 16776 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5250 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 4747 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 30635 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6029 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 7485 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 10185 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 5540 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 5576 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 5632 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1496 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 7207 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 12584 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1175 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1051 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 148360 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 149145 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 36234 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1353 
PETYCJE PETYCJA DOT. BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW 867 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 2000 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 1256 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1322 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 1919 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 54 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 6580 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 66216 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 17327 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 620 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 625 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1541 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1459 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3299 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2403 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2338 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2670 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3755 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3022 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1072 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3374 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3258 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3510 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3078 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 2951 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 756 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 857 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 869 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 937 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 931 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 773 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1760 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 1909 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 853 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 904 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1082 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 945 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 308 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 20 
  Ilość odwiedzin: 1769980