Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2283687
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 11265
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3994
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 2009
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2255
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2272
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1843
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2273
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 2021
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2387
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 9858
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 4081
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 4568
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3823
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2249
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1998
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1803
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1864
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2102
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1970
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 2026
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1890
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2259
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2307
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1868
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1846
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1728
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1844
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1602
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1719
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1758
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1697
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1813
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1763
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1738
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1889
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1818
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1863
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1666
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1784
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1770
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1762
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1908
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1842
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1703
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1738
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1787
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1697
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1578
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1687
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1658
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1642
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1767
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1601
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1957
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1998
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1746
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1735
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1855
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1835
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1949
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1793
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2190
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 4071
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2064
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1800
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1901
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2922
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1912
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2833
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1523
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1875
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1786
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1851
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1910
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1824
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1821
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1903
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2384
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 7930
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2161
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2645
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2258
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 5384
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 987
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 522
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 979
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 1039
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 544
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 674
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 704
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1434
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 416
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 534
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 435
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 451
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 419
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 389
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 391
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 544
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 434
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 710
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 662
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 754
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 375
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 492
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 352
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 390
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 479
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 515
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 60
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1733
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5844
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5853
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3192
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4335
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3808
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3452
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3603
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9850
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13718
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4847
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8430
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3950
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4747
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4265
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5673
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1870
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1680
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2354
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1448
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1477
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2199
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1575
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4455
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4913
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3897
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2672
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3749
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1997
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3329
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3340
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5641
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4282
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 1225
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 1063
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 1043
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 923
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 865
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 1551
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 886
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1349
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 953
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 224
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 2155
STAROSTWO STAROSTA 3539
STAROSTWO Wydziały 23725
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6519
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6564
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 18024
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 21162
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 24196
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6432
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7842
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 39504
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7519
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 9194
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13882
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6638
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6895
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6760
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2386
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9652
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 15115
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1693
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1583
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 164575
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 164012
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 76371
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2237
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 267
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 77
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 4108
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 3442
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2180
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 652
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 938
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7745
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 78479
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20723
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 1106
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 445
OŚWIADCZENIA Rok 2019 2063
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2877
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1516
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2142
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1882
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4118
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2795
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2725
OŚWIADCZENIA Rok 2011 3014
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4158
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3363
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1344
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3731
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3616
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3819
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3428
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3302
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 971
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1084
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1101
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1306
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1170
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 984
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2150
BUDŻET Sprawozdania i informacje 277
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 249
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 341
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 395
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2551
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3540
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1138
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1189
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1448
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1274
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 647
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 586