Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2514636
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 15464
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 5612
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 2302
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2571
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2668
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 2166
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2601
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 2273
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2653
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 11816
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 7091
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 6018
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 4841
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2674
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 2445
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 2151
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 2198
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2455
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 2284
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 2380
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 2138
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2497
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2619
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 2120
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 2082
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1978
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 2086
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1821
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1944
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 2008
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1938
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 2097
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 2023
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1998
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 2153
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 2120
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 2097
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1904
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 2021
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 2002
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 2021
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2332
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 2114
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1959
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 2010
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 2059
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1916
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1796
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1944
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1897
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1865
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 2013
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1837
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 2001
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 2344
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 2283
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1989
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1962
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 2120
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 2067
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 2208
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 2071
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2540
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 6408
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2433
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 2085
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 2190
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 3683
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 2208
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 3545
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1829
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 2126
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 2058
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2167
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2204
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2087
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 2067
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 2190
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 3053
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 10292
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2549
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 3276
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2611
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 7357
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 1250
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 725
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1454
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 1547
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 783
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 1162
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 1162
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 2622
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 661
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 777
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 680
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 701
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 669
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 588
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 691
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 820
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 648
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 1354
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 1053
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 1319
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 578
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 852
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 599
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 677
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 805
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 997
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 557
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 2085
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 6065
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 6174
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3455
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4610
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 4094
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3727
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3884
WŁADZE 2002-2006 Starosta 10332
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 14180
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 5136
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8902
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 4219
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 5043
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4524
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5917
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 2119
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1917
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2657
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1686
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1729
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2551
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1801
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4877
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 5316
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 4349
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 3110
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 4152
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 2367
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3677
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3772
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 6015
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4679
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 1804
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 1795
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 1696
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 1538
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 1456
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 2630
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 1421
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2110
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1690
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 587
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 2941
STAROSTWO STAROSTA 3986
STAROSTWO Wydziały 24828
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 7186
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6974
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 18880
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 22058
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 28073
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 8855
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 44879
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 8535
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 9842
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 15034
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 7528
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 7513
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 7590
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2863
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 10810
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 15962
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1948
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1837
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 170837
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 169854
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 90540
PRZETARGI COVID-19 1127
PRZETARGI SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 145
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2661
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 474
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 323
PETYCJE PETYCJE KIEROWANE DO STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO I ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 83
PETYCJE PETYCJE KIEROWANE DO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 78
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 5057
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 4533
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2601
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 10934
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 1128
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 1431
OFERTY PRACY Regulamin naboru 8233
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 82573
OFERTY PRACY Wyniki naboru 22594
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 2285
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 1475
OŚWIADCZENIA Rok 2020 391
OŚWIADCZENIA Rok 2019 3402
OŚWIADCZENIA Rok 2018 3336
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1882
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2393
OŚWIADCZENIA Rok 2015 2138
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4391
OŚWIADCZENIA Rok 2013 3030
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2958
OŚWIADCZENIA Rok 2011 3256
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4385
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3609
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1570
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3959
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3852
OŚWIADCZENIA Rok 2005 4077
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3697
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3558
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 1159
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1252
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1295
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1537
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1350
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 1149
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2366
BUDŻET Sprawozdania i informacje 631
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 545
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 532
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 594
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2781
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3972
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1328
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1375
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1641
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1476
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 826
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 892
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_ROK 2019 264
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_ROK 2020 297