Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2018384 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 7883 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 2698 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1712 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 1966 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 1916 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1570 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 1821 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1788 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2047 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 7679 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 2710 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 3000 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 2712 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 1822 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1717 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1567 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1635 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1810 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1725 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1796 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1644 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2042 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1669 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1651 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1563 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1520 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1571 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1394 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1511 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1555 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1507 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1533 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1507 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1537 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1600 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1552 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1631 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1458 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1520 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1563 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1510 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1576 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1598 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1519 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1519 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1547 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1492 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1377 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1528 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1462 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1447 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1580 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1388 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1554 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1637 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1486 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1519 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1539 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1549 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1630 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1634 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1551 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 1815 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 2552 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1751 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1513 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1577 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 1978 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1664 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2011 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1333 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1610 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1489 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1572 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1576 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1524 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1574 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1626 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 1933 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 4832 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1772 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2032 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 1851 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 3722 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 662 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 335 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 558 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 537 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 320 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 346 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 285 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 503 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 213 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 274 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 219 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 216 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 227 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 205 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 192 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 294 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 229 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 269 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 343 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 357 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 197 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 252 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 199 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 221 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 227 
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 253 
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1125 
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5679 
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5548 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3003 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4079 
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3587 
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3233 
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3406 
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9240 
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 12974 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4617 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 7687 
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3763 
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4486 
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4053 
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5495 
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1573 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1495 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 1960 
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1248 
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1280 
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1951 
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1357 
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 3825 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4311 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3211 
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2267 
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3211 
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1604 
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 2895 
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 2831 
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5140 
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 3788 
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 282 
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 195 
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 195 
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 198 
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 191 
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 177 
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 200 
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 155 
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 156 
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 169 
STAROSTWO STAROSTA 2852 
STAROSTWO Wydziały 21896 
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5501 
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6161 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 16232 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 19327 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 19647 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 5803 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 5578 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 33932 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 6642 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8181 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 11611 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6020 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6318 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6051 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 1848 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Bursa Szkolna w Łańcucie 8256 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 13700 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1360 
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1281 
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 155128 
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 155191 
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 52710 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 1777 
PETYCJE PETYCJA DOT. CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 127R W BIAŁOBRZEGACH 51 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 2882 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 2153 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1748 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 5145 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 378 
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7133 
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 70963 
OFERTY PRACY Wyniki naboru 18285 
OFERTY PRACY Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 1097 
OŚWIADCZENIA Rok 2018 1568 
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1161 
OŚWIADCZENIA Rok 2016 1892 
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1701 
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3721 
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2626 
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2578 
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2837 
OŚWIADCZENIA Rok 2010 3970 
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3200 
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1215 
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3521 
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3431 
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3642 
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3241 
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3115 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 855 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 980 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 972 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1099 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1073 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 880 
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 1968 
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 124 
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 156 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2782 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1007 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1054 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1290 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1128 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 472 
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 263 
  Ilość odwiedzin: 2018384