Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2150983
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 9204
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3214
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1875
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2125
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2101
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1699
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2007
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1913
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2207
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 8613
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3183
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 3771
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3257
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2042
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1854
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1678
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1958
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1856
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1915
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1784
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2169
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1864
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1760
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1716
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1628
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1706
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1500
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1627
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1655
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1601
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1689
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1621
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1646
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1741
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1684
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1739
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1580
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1645
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1674
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1632
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1727
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1711
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1623
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1638
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1655
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1593
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1489
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1605
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1566
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1549
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1689
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1500
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1650
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1770
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1855
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1650
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1643
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1715
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1760
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1773
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1648
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2002
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3160
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1920
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1652
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1752
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2488
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1799
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2437
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1438
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1763
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1613
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1715
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1722
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1652
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1711
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1757
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2159
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 6196
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1953
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2302
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2091
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4580
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 818
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 436
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 771
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 813
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 423
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 505
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 447
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 836
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 309
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 391
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 304
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 327
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 316
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 300
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 270
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 427
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 324
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 383
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 501
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 513
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 281
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 364
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 266
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 311
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 358
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 362
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1483
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5759
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5684
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3080
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4162
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3690
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3332
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3499
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9606
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13440
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4723
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8124
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3845
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4589
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4139
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5588
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1718
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1589
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2142
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1332
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1369
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2062
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1445
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4184
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4639
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3604
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2438
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3528
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1807
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3121
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3115
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5394
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4056
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 777
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 657
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 600
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 622
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 458
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 854
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 578
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 859
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 567
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 94
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1579
STAROSTWO STAROSTA 3222
STAROSTWO Wydziały 22909
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5773
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6342
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17149
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20332
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 21961
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6117
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 6210
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 37087
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7064
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8753
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 12724
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6353
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6608
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6362
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 2117
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 8988
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14428
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1538
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1437
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 159821
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 159899
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 66722
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2013
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 134
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3475
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 2802
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1968
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 7255
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 685
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7463
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 75333
OFERTY PRACY Wyniki naboru 19616
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 544
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1246
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2631
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1374
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2035
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1802
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3964
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2692
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2640
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2918
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4062
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3280
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1288
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3597
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3510
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3715
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3321
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3195
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 906
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1028
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1025
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1174
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1119
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 929
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2059
BUDŻET Sprawozdania i informacje 90
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 113
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 225
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 264
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2206
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3237
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1068
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1121
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1365
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1192
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 550
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 414