Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG

Drukuj

Dział MOJA SPRAWA zawiera informacje dotyczące rodzaju oraz sposobu spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

UWAGA - NOWY NUMER KONTA DLA OPŁATY SKARBOWEJ


WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE POSIADAJĄCE KARTY USŁUG

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 1. Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce
 2. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 3. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce
 4. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą
 5. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 6. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 7. Rejestracja pojazdu marki ?SAM?
 8. Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP
 9. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów
 10. Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy
 11. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie
 12. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież
 13. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą
 14. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą
 15. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
 16. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 17. Wydanie wtórnika karty pojazdu
 18. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 19. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 20. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu
 21. Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
 22. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego
 23. Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
 24. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 25. Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT
 26. Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego
 27. Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 28. Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu
 29. Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu
 30. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 31. Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy)
 32. Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 33. Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych
 34. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 35. Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców
 36. Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy
 37. Wydawanie prawa jazdy
 38. Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych
 39. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
 40. Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 3. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę
 4. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 6. Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
 7. Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane
 8. Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych)
 9. Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki
 10. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 11. Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych
 12. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali
 13. Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych
 14. Wydawanie dzienników budowy

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wydanie zezwolenia na udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich reprodukowania, rozpowszechniania i rozprowadzania
 2. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 3. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 4. Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa
 5. Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
 6. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
 7. Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego
 8. Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości
 9. Udostępnienie zasobu bazowego i użytkowego wykonawcom prac geodezyjnych
 10. Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia
 11. Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów)
 12. Wyłączenie z produkcji rolnej
 13. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 14. Uzgodnienie dokumentacji projektowej

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny
 2. Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna
 3. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
 4. Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę
 5. Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów
 6. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych
 7. Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną
 8. Rekultywacja gruntów rolnych
 9. Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej
 10. Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 11. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
 12. Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym
 13. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 14. Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę
 15. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny
 16. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny
 17. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 18. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 19. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa
 20. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 21. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 22. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 23. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 24. Pozwolenia zintegrowane
 25. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 26. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 27. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
 28. Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia
 29. Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia
 30. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia
 31. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy
 32. Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
 33. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 34. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej
 2. Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 3. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
 4. Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 1. Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. Udostępnianie informacji publicznej
 2. Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie
 3. Konkurs na stanowisko urzędnicze
 4. Składanie skarg i wniosków