Baner głowny strony Powiat Łańcut Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Dział MOJA SPRAWA zawiera informacje dotyczące rodzaju oraz sposobu spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

UWAGA - NOWELIZACJA USTAWY O OPŁACIE SKARBOWEJ


WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE POSIADAJĄCE KARTY USŁUG

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie
 3. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież
 4. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą
 5. Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
 6. Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy)
 7. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu
 8. Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej
 9. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego
 10. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów
 11. Zgłoszenie zbycia pojazdu
 12. Wydawanie prawa jazdy
 13. Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych
 14. Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
 15. Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego
 16. Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy
 17. Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców
 18. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 19. Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 20. Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych
 21. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce
 22. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy
 23. Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą
 24. Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP
 25. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 26. Rejestracja pojazdu marki ?SAM?
 27. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 28. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą
 29. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 30. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 31. Wydanie wtórnika karty pojazdu
 32. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 33. Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT
 34. Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
 35. Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego
 36. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 37. Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu
 38. Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu
 39. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 40. Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 3. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę
 4. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 6. Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
 7. Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane
 8. Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych)
 9. Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki
 10. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 11. Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych
 12. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali
 13. Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych
 14. Wydawanie dzienników budowy

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wydanie zezwolenia na udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich reprodukowania, rozpowszechniania i rozprowadzania
 2. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 3. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 4. Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa
 5. Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
 6. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
 7. Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego
 8. Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości
 9. Udostępnienie zasobu bazowego i użytkowego wykonawcom prac geodezyjnych
 10. Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia
 11. Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów)
 12. Wyłączenie z produkcji rolnej
 13. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 14. Uzgodnienie dokumentacji projektowej

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 1. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny
 2. Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna
 3. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
 4. Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę
 5. Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów
 6. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych
 7. Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną
 8. Rekultywacja gruntów rolnych
 9. Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej
 10. Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
 11. Wydawanie pozwoleń na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i/lub wykonanie urządzeń wodnych
 12. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych
 13. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody
 14. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
 15. Wydawanie pozwoleń wodno - prawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
 16. Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów
 17. Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym
 18. Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 19. Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę
 20. Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny
 21. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny
 22. Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 23. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 24. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa
 25. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 26. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
 27. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 28. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 29. Pozwolenia zintegrowane
 30. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 31. Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
 32. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
 33. Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia
 34. Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia
 35. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia
 36. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy
 37. Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
 38. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej
 2. Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 3. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania
 4. Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 1. Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. Udostępnianie informacji publicznej
 2. Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie
 3. Konkurs na stanowisko urzędnicze
 4. Składanie skarg i wniosków
  Ilość odwiedzin: 1769962