Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2230693
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 10314
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3646
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1968
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2224
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2205
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1781
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2193
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1987
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2330
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 9262
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3617
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 4319
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3648
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2197
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1948
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1760
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1826
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2054
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1933
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1990
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1853
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2237
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2246
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1832
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1797
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1708
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1805
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1562
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1688
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1714
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1659
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1781
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1722
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1707
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1846
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1764
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1817
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1637
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1727
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1740
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1713
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1832
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1790
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1680
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1699
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1749
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1670
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1548
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1653
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1631
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1601
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1746
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1561
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1710
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1891
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1933
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1711
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1702
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1807
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1816
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1908
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2134
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3566
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2013
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1744
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1852
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2785
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1874
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2693
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1499
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1835
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1706
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1804
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1843
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1765
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1783
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1848
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2284
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 7501
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2076
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2499
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2202
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 5074
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 902
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 490
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 878
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 952
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 497
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 583
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 589
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1141
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 375
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 449
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 380
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 401
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 381
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 357
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 339
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 500
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 391
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 471
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 579
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 677
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 343
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 458
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 317
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 360
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 421
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 424
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1653
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5808
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5788
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3151
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4264
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3768
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3404
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3570
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9771
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13645
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4787
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8346
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3905
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4708
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4212
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5642
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1811
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1640
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2277
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1411
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1431
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2147
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1526
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4377
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4833
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3801
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2589
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3670
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1928
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3266
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3273
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5543
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4189
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 1073
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 912
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 872
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 697
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 802
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 1275
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 763
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1155
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 799
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 174
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1973
STAROSTWO STAROSTA 3431
STAROSTWO Wydziały 23429
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6420
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6476
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17730
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20914
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 23304
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6331
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7357
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 38627
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7363
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 9057
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13681
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6546
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6792
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6608
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2295
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9407
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14822
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1622
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1532
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 162858
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 162520
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 73083
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2140
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 230
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 52
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3866
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 3158
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2115
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8242
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 565
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 845
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7653
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 77498
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20397
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 833
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 54
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1838
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2764
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1471
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2110
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1854
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4086
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2752
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2689
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2978
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4124
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3343
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1330
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3666
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3579
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3789
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3392
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3268
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 954
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1071
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1073
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1247
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1152
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 971
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2117
BUDŻET Sprawozdania i informacje 200
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 184
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 298
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 345
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2525
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3455
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1113
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1162
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1418
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1233
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 616
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 523