Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2251639
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 10608
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3785
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1983
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2239
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2235
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1810
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2227
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 2002
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2368
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 9555
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3766
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 4387
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3710
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2226
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1973
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1782
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1850
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2087
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1957
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 2009
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1873
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2250
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 2275
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1848
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1826
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1718
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1827
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1582
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1705
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1731
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1678
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1801
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1724
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1872
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1798
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1838
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1652
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1759
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1744
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1867
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1808
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1692
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1718
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1767
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1684
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1567
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1668
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1645
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1618
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1757
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1583
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1733
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1918
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1967
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1728
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1721
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1833
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1827
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1929
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1764
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2166
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3711
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 2042
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1774
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1874
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2836
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1896
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2757
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1510
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1857
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1833
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1874
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1801
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1800
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1875
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2331
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 7704
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 2123
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2560
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2229
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 5216
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 956
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 504
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 927
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 982
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 519
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 605
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 627
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1187
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 387
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 469
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 404
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki "SAM" 426
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 397
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 374
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 369
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 519
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 417
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 486
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 606
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 705
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 357
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 479
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 344
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 373
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 450
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 457
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1688
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5833
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5823
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3172
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4311
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3799
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3433
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3592
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9814
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13683
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4822
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8404
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3930
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4731
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4239
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5661
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1842
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1669
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2319
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1432
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1459
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2178
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1548
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4427
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4881
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3861
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2631
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3716
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1968
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3302
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3313
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5587
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4243
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 1149
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 995
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 975
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 883
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 792
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 1417
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 834
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 1255
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 882
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 194
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 2064
STAROSTWO STAROSTA 3488
STAROSTWO Wydziały 23545
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 6454
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6523
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17887
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 21058
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 23661
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6387
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 7472
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 38994
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7432
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 9135
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 13786
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6599
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6844
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6697
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2334
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9520
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14966
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1665
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1561
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 163640
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 163141
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 74277
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2194
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 253
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 68
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3984
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 3261
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 2147
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 8482
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 610
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 886
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7704
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 77997
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20567
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 951
OFERTY PRACY Jednostki Organizacyjne Powiatu 313
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1965
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2826
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1498
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2128
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1868
OŚWIADCZENIA Rok 2014 4109
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2777
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2712
OŚWIADCZENIA Rok 2011 3001
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4144
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3358
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1340
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3707
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3604
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3809
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3414
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3286
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 967
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1080
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1086
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1284
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1164
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 981
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2142
BUDŻET Sprawozdania i informacje 257
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 216
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 325
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 377
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2538
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3502
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1126
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1176
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1434
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1257
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 632
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 557