Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2166470
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce 9383
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na złomowanie 3286
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na kradzież 1884
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na rejestracje pojazdu za granicą 2137
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu ze względu na udokumentowaną trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności 2117
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Nadanie cech identyfikacyjnych (nr nadwozia, podwozia, ramy) 1712
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę pojazdu 2028
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej 1921
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego 2222
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak możliwości nowych zapisów 8745
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zbycia pojazdu 3257
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie prawa jazdy 3886
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika prawa jazdy lub zmiana danych 3317
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 2066
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego 1864
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Instruktora Nauki Jazdy 1687
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji Ośrodków Szkolenia Kierowców 1763
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 1966
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpisanie do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1866
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie uprawnień diagnosty do przeprowadzania badań technicznych 1924
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie informacji publicznej 1794
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnienie akt z archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Łańcucie 2177
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Konkurs na stanowisko urzędnicze 1878
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie skarg i wniosków 1766
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny 1729
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokumentacja geologiczno inżynierska i hydrogeologiczna 1639
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zatwierdzanie projektu robót geologicznych 1722
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o uiszczonej opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 1506
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów 1635
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha i przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3/rok bez użycia środków strzałowych 1666
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Postępowanie z inną dokumentacją geologiczną 1609
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rekultywacja gruntów rolnych 1701
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zawiadomienie o zamiarze wydobywanie piasku /żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej 1629
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 1653
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów 1755
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą zadania z zakresu gospodarki leśnej w przypadku losowym 1701
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów 1756
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyznawanie środków dla właścicieli lasów niepaństwowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klę 1587
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 1657
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny 1683
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 1641
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 1741
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb / rybactwa 1721
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1635
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1648
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 1663
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 1606
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia zintegrowane 1496
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1611
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu 1575
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 1553
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza, która nie wymaga pozwolenia 1699
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wprowadzającej ścieki do wód lub do ziemi, która nie wymaga pozwolenia 1508
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia 1660
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, będących własnością gminy 1783
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestr żywych zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, a także prowadzących ich h 1864
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 1658
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Orzekanie o zdolności do czynnej służby wojskowej 1652
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa 1727
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 1770
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa 1792
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 1656
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 2013
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Informacje , wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków powiatu łańcuckiego 3234
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości 1940
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Przyjęcie i rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz wydanie materiałów wraz z wytycznymi do zgłoszenia 1665
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Składanie i kontrola dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych (operatów) 1767
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyłączenie z produkcji rolnej 2540
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1812
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzgodnienie dokumentacji projektowej 2492
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej 1448
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Kierowanie do szkół specjalnych, w tym młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1778
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 1628
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1742
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie zaświadczeń z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1749
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Aktualizacja lub wykreślenie z prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1665
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych 1720
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali 1768
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki 2177
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych) 6361
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 1974
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę 2341
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 2112
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 4692
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 833
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 444
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 795
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie budowy z projektem, o którym mowa w art.29 ust.1 pkt.2b i 29a Ustawy Prawo budowlane 831
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 434
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie dzienników budowy 519
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce 459
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 886
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą 323
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Powtórna rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy, uprzednio wyrejestrowanego w RP 403
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela 319
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu marki ?SAM? 340
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Rejestracja pojazdu zabytkowego 326
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wyrejestrowanie pojazdu z powodu zniszczenia (kasacji) za granicą 307
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 276
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 443
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydawanie wtórnika karty pojazdu 330
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem 400
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT 506
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie adnotacji dopisania / wykreślenia współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 540
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Dokonanie wpisu/ wykreślenia zastawu rejestrowego 295
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych 385
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany rodzaju pojazdu 273
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Zgłoszenie zmiany danych technicznych pojazdu 320
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika 367
MOJA SPRAWA - KARTY USŁUG Wydanie DR z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania, nazwiska, nazwy firmy 376
WŁADZE 1998-2002 Rada Powiatu 1510
WŁADZE 1998-2002 Uchwały Rady 5765
WŁADZE 2002-2006 Rada Powiatu 5697
WŁADZE 2002-2006 Protokoły z Sesji Rady Powiatu 3091
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Rady 4181
WŁADZE 2002-2006 Zarząd Powiatu 3700
WŁADZE 2002-2006 Protokoły Zarządu Powiatu 3342
WŁADZE 2002-2006 Uchwały Zarządu Powiatu 3503
WŁADZE 2002-2006 Starosta 9644
WŁADZE 2006-2010 RADA POWIATU 13476
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4738
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY RADY POWIATU 8161
WŁADZE 2006-2010 KOMISJE RADY 3856
WŁADZE 2006-2010 ZARZĄD POWIATU 4599
WŁADZE 2006-2010 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 4154
WŁADZE 2006-2010 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 5595
WŁADZE 2010-2014 RADA POWIATU 1730
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 1595
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY RADY POWIATU 2178
WŁADZE 2010-2014 KOMISJE RADY 1346
WŁADZE 2010-2014 ZARZĄD POWIATU 1381
WŁADZE 2010-2014 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 2077
WŁADZE 2010-2014 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 1458
WŁADZE 2014-2018 RADA POWIATU 4225
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY z SESJI RADY POWIATU 4686
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY RADY POWIATU 3656
WŁADZE 2014-2018 KOMISJE RADY 2453
WŁADZE 2014-2018 WNIOSKI KOMISJI RADY 3560
WŁADZE 2014-2018 PLAN PRACY RADY 1835
WŁADZE 2014-2018 TERMINY POSIEDZEŃ 3151
WŁADZE 2014-2018 ZARZĄD POWIATU 3151
WŁADZE 2014-2018 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 5432
WŁADZE 2014-2018 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 4088
WŁADZE 2018-2023 RADA POWIATU 834
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU 701
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY RADY POWIATU 667
WŁADZE 2018-2023 IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADY POWIATU 648
WŁADZE 2018-2023 KOMISJE RADY 494
WŁADZE 2018-2023 TERMINY POSIEDZEŃ 910
WŁADZE 2018-2023 ZARZĄD POWIATU 614
WŁADZE 2018-2023 PROTOKOŁY ZARZĄDU POWIATU 909
WŁADZE 2018-2023 UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU 612
WŁADZE 2018-2023 RAPORT O STANIE POWIATU 109
WŁADZE 2018-2023 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH POWIATU 1683
STAROSTWO STAROSTA 3260
STAROSTWO Wydziały 23000
STAROSTWO Regulamin Organizacyjny 5814
STAROSTWO Rejestry i ewidencje 6364
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 17254
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 20462
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 22255
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Rodzinny Dom Dziecka w Soninie 6146
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Medyczne w Łańcucie 6300
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 37415
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie 7106
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie 8819
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 12888
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 6393
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 6643
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 6411
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego 2135
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 9074
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 14505
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie 1549
SPOŁECZNE RADY Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łańcucie 1452
PRZETARGI STAROSTWO POWIATOWE 160574
PRZETARGI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 160530
PRZETARGI ZAMÓWIENIA DO 30 000 euro 68655
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2033
PETYCJE Petycja o budowę chodnika przy DP nr 1544R Albigowa-Husów od krzyżówki k. POM do budynku PGNiG 159
PETYCJE Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 11
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Architektura i Budownictwo 3575
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Środowiska i Rolnictwa 2884
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Komunikacji 1992
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 7485
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA - SCALENIA GRUNTÓW 19
OGŁOSZENIA Ogłoszenia - Wydział Edukacji 707
OFERTY PRACY Regulamin naboru 7519
OFERTY PRACY Nowe oferty pracy 76071
OFERTY PRACY Wyniki naboru 20022
OFERTY PRACY Informacje nt konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu 616
OŚWIADCZENIA Rok 2018 2657
OŚWIADCZENIA Rok 2019 1376
OŚWIADCZENIA Rok 2017 1392
OŚWIADCZENIA Rok 2016 2052
OŚWIADCZENIA Rok 2015 1810
OŚWIADCZENIA Rok 2014 3994
OŚWIADCZENIA Rok 2013 2702
OŚWIADCZENIA Rok 2012 2650
OŚWIADCZENIA Rok 2011 2927
OŚWIADCZENIA Rok 2010 4069
OŚWIADCZENIA Rok 2009 3285
OŚWIADCZENIA Rok 2008 1292
OŚWIADCZENIA Rok 2007 3615
OŚWIADCZENIA Rok 2006 3520
OŚWIADCZENIA Rok 2005 3725
OŚWIADCZENIA Rok 2004 3329
OŚWIADCZENIA Rok 2003 3202
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2006 914
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2007 1034
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2008 1036
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2009 1179
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2010 1122
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2011 933
WYNIKI KONTROLI W JEDNOSTKACH 2012 2064
BUDŻET Sprawozdania i informacje 110
BUDŻET Sprawozdania finansowe - bilanse 125
OCHRONA DANYCH Inspektor Ochrony Danych 239
OCHRONA DANYCH Klauzule informacyjne 284
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Wybory Samorządowe 2014 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 2213
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wybory Samorządowe 2018 OBWIESZCZENIA i INFORMACJE 3281
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2013 1072
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2014 1126
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2015 1374
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2016 1196
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2017 565
AUDYT WEWNĘTRZNY AW_Rok 2018 447